سوابق
نوع فعالیت
محل همکاری
سمت
تاریخ شروع
تاریخ پایان
عنوان درس یا فعالیت
همکاری 
اداره طرح وبرنامه شورای مدیریت حوزه علمیه قم 
عضو سابق کمیته تبلیغ 
 
 
همکار وعضوکمیته 
تدریس 
مرکزعلمی کاربردی شهیدمحلاتی 
مدرس 
1389/10/23 
ادامه دارد 
کابرد نرم افرارهای علوم اسلامی