تحصیلات
مقطع
سال اخذ
رشته تحصیلی
مکان تحصیل
معدل
فوق لیسانس 
1389 
مدیریت آموزشی 
قم 
15.00 
خارج