زمزم 1 عاشورا
41 بازدید
محل ارائه: پژوهشکده تحقیقات اسلامی سپاه
نقش: پژوهشگر
نوع : نرم افزار
عنوان فعالیت همکاری ومسول اجرائی پروژه
زبان : فارسی
مجموعه آثارپژوهشکده تحقيقات اسلامي سپاه درموضوعات اسلامی