زمزم 2 جنگ وجهاد
27 بازدید
محل ارائه: پژوهشکده تحقیقات اسلامی سپاه
نقش: پژوهشگر
نوع : نرم افزار
عنوان فعالیت همکاری ومسول اجرائی پروژه
زبان : فارسی
مجموعه آثارپژوهشکده تحقیقات اسلامی درخصوص جنگ وجهاد درقرآن وروایات